Activiteiten van het VSP

Een "virtueel kenniscentrum" verzorgt de dagdagelijkse werking; het bestaat concreet uit een centrale coördinatiecel en contacten tussen de leden van het VSP. De coördinatiecel ondersteunt de actielijnen en spreekt daarbij het netwerk van contactpersonen en VSP-leden maximaal aan.

Deskundigen uit de industrie en de universiteiten wisselen in werkgroepen informatie uit, organiseren projecten, volgen ontwikkelingen op, organiseren opleidigen en evenementen met als doel de software engineering in de bedrijven op te krikken tot op wereldniveau.

De diverse activiteiten worden hieronder beschreven. Ze zijn gevisualiseerd in de volgende figuur:

     

Werkgroepen

In werkgroepen ontmoeten experten vanuit de industrie en de universiteiten elkaar om via uitwisseling van informatie, projecten, opvolging van evoluties, opleiding en het organiseren van evenementen de softwareontwikkeling binnen de bedrijven op te krikken tot op wereldniveau. Op het moment bestaat de werkgroep XML-toepassingen; in de toekomst zullen dat andere werkgroepen zijn, afhankelijk van de vraag en noden van onze leden.

Experten uit de bedrijven ontmoeten elkaar in de werkgroepen. Door het gezamenlijk opvolgen van de evoluties zijn ze sneller op de hoogte van evoluties en door uitwisseling leren ze uit elkaars ervaring.

Diensten & producten

Om de kennis en ervaring van het VSP zo goed mogelijk te verspreiden onder zijn leden en de doelgroep wordt er een breed scala aan producten en diensten beschikbaar gesteld. Er is een VSP-Extranet operationeel waardoor leden toegang hebben tot allerhande in-side informatie, discussiegroepen met experts en verdere on-line toegang tot het VSP-netwerk. Iedere twee maanden wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Verder wordt er momenteel een short course georganiseerd over ISO 9000-certificering gericht op software-ontwikkeling. Meer informatie hierover volgt. Keert u regelmatig terug naar deze Website om de laatste ontwikkelingen en de nieuwe mogelijkheden te vernemen!

Het VSP houdt zijn leden via de diverse kanalen op de hoogte van de trends en ontwikkelingen op gebied van software engineering, en van specifieke behoeften voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing op Vlaams niveau.

Netwerking

Netwerking is een belangrijk luik in het Vlaams Software Platform. Zo wordt een virtueel kenniscentrum opgezet dat kan fungeren als een duidelijk herkenbaar referentiecentrum in Vlaanderen op het gebied van software engineering. Ook zal dat dienen als overlegplatform tussen de industrie en onderzoekcentra. Op die manier moet voor de diverse spelers duidelijk zijn waar bepaalde kennis en expertise aanwezig is. Daarnaast kan een dergelijk overlegplatform een rol op internationaal niveau vervullen, als Vlaamse spreekbuis naar standardisatie- en andere groepen.

Tijdens seminaries, en andere formele en informele bijeenkomsten, ontmoeten de leden uit de industrie en universitaire wereld elkaar om nieuws uit te wisselen, contacten te onderhouden en nieuwe contacten op te doen, samenwerkingsopportuniteiten te onderzoeken, kortom: een waardevol menselijk netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijk hierin zijn onze VSP-events. Dit is een reeks van korte seminaries, ieder met een specifiek onderwerp en meestal bij één van onze leden. De opzet is steeds dat er van 16:00 tot 18:00 korte lezingen worden gehouden door experts en mensen uit de praktijk waarbij zowel theorie als praktijk aan bod komen. Van 18:00 tot 20:00 volgt een networking cocktail om nog wat na te praten, contacten te leggen en te onderhouden.

De coördinatiecel van het VSP bouwt ook een netwerk op in onze buurlanden, om onze leden ook op de hoogte te houden van de ontwikkelingen buiten Vlaanderen, en mogelijke trends en opportuniteiten ook daar tijdig te onderkennen.

SPI-projecten

SPI-Projecten (Software Process Improvement) zijn O&O-projecten (Onderzoek & Ontwikkeling) voor technieken en methoden voor (het doen van) software ontwikkeling. Deze projecten zijn naar inhoud zeer vergelijkbaar met de projekten die b.v. onder het ESPRIT ESSI programma ondersteund werden.

Typische voorbeelden van zulke projecten:

Zoals ook eigen aan ESSI projecten, bevatten deze SPI-projecten ook een luik van toepassing in het kader van een selectie van 1 of 2 concrete software ontwikkelingsprojecten die lopend zijn binnen de bedrijven die het project uitvoeren, en dit met de bedoeling tot validatie en eventuele bredere toepassing (na afloop van het SPI-project) voor andere software ontwikkelingsprojecten. De ervaringen opgedaan bij deze projecten kunnen dan via het VSP op optimale manier beschikbaar gemaakt worden naar de bredere doelgroep van bedrijven geinteresseerd in vooruitgang techniek, methoden en praktijk.

Kwalitatief hoogstaand onderzoek, uitgevoerd door een groep van bedrijven en kenniscentra, op diverse gebieden van software engineering is belangrijk voor de innovatiekracht van het Vlaamse bedrijfsleven. Om dat te bevorderen stimuleert het VSP juist dàt onderzoek.